BIRAJTE PO KATEGORIJAMA
Naše prodavnice
Klub 5*
0
0,00 din.
Losd fsdf sd
Vaša korpa je trenutno prazna.

DORMEO HOME DOO NOVI SAD
Bulevar Vojvode Stepe br. 30, Novi Sad
MB: 21931403,
PIB: 113827335,
Del. br. : SVSN-1/2024
Datum: 26.03.2024. godine

Na osnovu odredbi člana 16. i čl. 103. – 108. Zakona o igrama na sreću (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (“Službeni glasnik RS”, broj 152 od 18. decembra 2020.), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre ("Službeni glasnik RS", broj 152/20) i Odluke o priređivanju nagradne igre br. NIDH – 1/2024. od 26.03.2024. godine, privredno društvo „DORMEO HOME DOO NOVI SAD“, sa sedištem na adresi Bulevar vojvode Stepe br. 30, Novi Sad, MB: 21931403, PIB: 113827335, koga po zakonu zastupa direktor Jianhuai Liu (u daljem tekstu:”Priređivač”), dana 26.03.2024. godine donosi sledeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

“SANJAJ VELIKE SNOVE ”

Ovim pravilima, Priređivač priređuje Nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom “SANJAJ VELIKE SNOVE” (u daljem tekstu: „Nagradna igra“), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača Nagradne igre, način organizovanja Nagradne igre, nagradni fond, uslove za učešće, način obaveštavanja učesnika u Nagradnoj igri, odgovornost Priređivača prema učesnicima Nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za priređivanje Nagradne igre.

Član 1.

Naziv, Sedište, Matični broj i PIB Priređivača

DORMEO HOME DOO NOVI SAD,

Bulevar vojvode Stepe br. 30, 21000 Novi Sad, Srbija

MB: 21931403

PIB: 113827335

Zakonski zastupnik: Direktor Jianhuai Liu

Član 2.

Nagradna igra se priređuje pod nazivom “SANJAJ VELIKE SNOVE”.

Član 3.

Cilj priređivanja Nagradne igre je promocija proizvoda Priređivača i nagrađivanje vernosti potrošača, kao i pozitivan uticaj na kretanje prodaje u maloprodajnim radnjama Priređivača, kao i prodaju i promociju putem drugih kanala prodaje u sklopu kompanije: Telemarketing, Print, DRTV i Internet, na teritoriji Republike Srbije [osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija].        

Član 4. 

Odluku o priređivanju Nagradne igre br. NIDH – 1/2024 doneo je direktor Priređivača Jianhuai Liu dana 26.03.2024. godine.

Član 5.

Nagradna igra priređuje se u periodu od dana 01. maja 2024. godine do dana 31. maja 2024. godine.

Nagradna igra će se priređivati na teritoriji Republike Srbije [osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija] u svim trgovinskim radnjama trgovinskog lanca Priređivača, kao i putem drugih kanala prodaje u sklopu kompanije: Telemarketing, Print, DRTV i Internet na teritoriji Republike Srbije (osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija).

Član 6.

Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri imaju punoletna fizička lica tj. lica iznad osamnaest (18) godina starosti sa prebivalištem u Republici Srbiji [bez teritorije AP Kosovo i Metohija], koja prihvataju Pravila Nagradne igre.

Član 7.

Uslovi za učešće u Nagradnoj igri

Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa pribivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije AP Kosovo i Metohija) iznad osamnaest (18) godina starosti, koja u periodu trajanja Nagradne igre, i to konkretno od dana 01. maja 2024. godine i najkasnije do dana 31. maja 2024. godine do 14:00 časova u svim trgovinskim maloprodajnim radnjama Priređivača, putem Internet, DRTV, Print i Telemarketing kanala prodaje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije AP Kosovo i Metohija), ostvare kupovinu bilo kog proizvoda iz asortimana brendova Dormeo, Mlily i Essence sleep.

Kupovinom bilo kog proizvoda od navedenih brendova kupac u ulazi u bazu podataka programa kompanije pod nazivom MAIA. Prilikom kupovine, potrebno je da svaki kupac/učesnik ostavi lične podatke, ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona (mobilni ili fiksni ukoliko ne poseduje mobilni) i email adresu ukoliko poseduje istu, u periodu od 01. maja 2024. godine do 31. maja 2024.  godine, i to do 14:00 časova poslednjeg dana trajanja Nagradne igre. Na ovaj način kupac se uspešno unosi u bazu podatka Priređivača. Svaki učesnik prilikom kupovine mora da sačuva original račun ili kopiju računa kao dokaz o kupovini. Učesnici koji su obavili kupovinu na daljinu putem Dormeo home kanala prodaje Internet, DRTV, Print i Telemarketing prilikom preuzimanja proizvoda od strane kurirskih službi dobijaju račune kao dokaz o kupovini dok učesnici kupovinom u maloprodajnim objektima Priređivača račune dobijaju lično prilikom kupovine. Svaki račun učesnika je dokaz o obavljenoj kupovini.

U Nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni kod Priređivača, kao ni članovi njihove uže porodice (supružnik, deca, braća, sestre, roditelji zaposlenog i roditelji supružnika zaposlenog ako žive u zajednici), druga lica koja žive sa zaposlenima u zajedničkom domaćinstvu, kao ni lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre. Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere protiv gore navedenih činjenica.

Svi fiskalni računi učesnika moraju biti izdati od strane Priređivača u navedenom trajanju Nagradne igre  uz ispunjavanje ostalih kriterijuma Nagradne igre.

Svaki punoletni učesnik može da ima više različitih fiskalnih računa u periodu trajanja Nagradne igre, pod navedenim uslovima ostavljanja potrebnih ličnih podataka prilikom kupovinom proizvoda iz navedenih brendova, uz uslov da se svaki pojedinačnom slučaju radi o drugom brojaču računa sa fiskalnog isečka.

Učestovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Učesnici mogu dobiti više informacija o Nagradnoj igri na internet stranici  https://www.dormeo.rs/nagradnaigra ili putem e-mail adrese: rs.info@dormeo-home.com.

Priređivač je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije ove Nagradne igre.

Priređivač kao rukovalac zbirke ličnih podataka dobitnika Nagradne igre, prikuplja, beleži, čuva, obezbeđuje i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka dobitnika nagrada, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupiti zakonito u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa važećim propisima.

Učestvovanjem u Nagradnoj igri učesnici pristaju da se u slučaju eventualnog dobitka njihovo ime i prezime po završetku Nagradne igre objavi na internet stranici https://www.dormeo.rs/nagradnaigra.

Priređivač može koristiti ime i prezime dobitnika nagrada, kao i njegove fotografije i video zapise koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri i to u promotivne svrhe putem svih medija i bez naknade u sklopu kompanije Dormeo home na teriotirji Republike Srbije [osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija], u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uz pisanu saglasnost dobitnika.

Učesnici u svakom trenutku mogu povući datu saglasnost.

Član 8.

Ukupan broj nagrada je (58) pedesetosam, a ukupna vrednost nagradnog fonda sa PDV-om iznosi 1.071.288,60 dinara (jedan million sedamdeset jedna hiljada dve stotine osamdeset osam dinara i šezdeset para) i sastoji se od sledećih nagrada:

Spisak nagrada:

 1. Mlily Shredded Pillow 40x60 cm

Ukupan broj nagrada - 31

Cena po komadu sa PDV-om - 5.999,00 dinara,

Cena po komadu bez PDV-a - 4.999,17 dinara,

Ukupna cena za 31 komada sa PDV-om - 185.969,00 dinara.

 

 1. Dormeo Aloe Vera Duvet Light 140X200 cm

Ukupan broj nagrada - 10

Cena po komadu sa PDV-om - 7.199,00 dinara,

Cena po komadu bez PDV-a - 5.999,17 dinara,

Ukupna cena za 10 komad sa PDV-om - 71.990,00 dinara.

 

 1. Dormeo Nature's Aloe Vera Topper 4 cm II 80x200 cm

Ukupan broj nagrada - 10

Cena po komadu sa PDV-om - 16.999,00 dinara,

Cena po komadu bez PDV-a - 14.165,83 dinara,

Ukupna cena za 10 komada sa PDV-om - 169.990,00 dinara.

 

 1. Mlily Mattress Pro 90x200 cm

Ukupan broj nagrada - 5

Cena po komadu sa PDV-om - 46.999,00 dinara,

Cena po komadu bez PDV-a - 39.165,83 dinara,

Ukupna cena za 5 komada sa PDV-om - 234.995,00  dinara.

 1. Prva Glavna nagrada sadrži:

Putovanje u Mančester za dve (2) osobe, i to:

-          Avio prevoz,

-          Smeštaj na bazi 7 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu 4* u ½ sobama,

-          Troškove organizacije i vođstva puta,

-          Cena po putniku iznosi 113.674,30 dinara,

-          Ukupna cena za dva (2) putnika iznosi 227.348,60 dinara (2 x 113.674,30)

Cena aranžmana ne obuhvata:

-          Poseta Old Trafordu,  kao i uslugu vodiča,

-          Individualne troškove,

-          Putno osiguranje

Program putovanja:

Prvi dan:  Beograd – Mančester:

-          Polazak iz Beograda sa Aerodroma Nikola Tesla,  čekiranje na šalteru avio kompanije Lufthansa sa kojom se leti do destinacije, regulisanje pasoških obaveza i ukrcavanje na let,

-          Leti se do Minhena gde se preseda na let za Mančester uz vreme između 2 leta od 1:35h, što je dovoljno da se stigne na naredni let,

-          Dolazak u Mančester u večernjim časovima, i smeštaj u hotel. Nakon smeštaja slobodno vreme.

-          Noćenje.

2-7 dan – Slobodne aktivnosti;

7. dan - Poslednji Dan - Mančester- Beograd.

Doručak, check out iz hotela i slobodno vreme do polaska na aerodrom, let do Frankfurta, gde se preseda na let do Beograda uz pauzu između letova od 1:30h

Opis hotela:

Yotel je hotelski lanac koji nudi koncept mikro-hotela, često lociranih na aerodromima i u urbanim centrima. U Mančesteru, Yotel se nalazi u samom srcu grada, u blizini Piccadilly železničke stanice.

Ovaj hotel u Mančesteru nudi moderno dizajnirane sobe koje su funkcionalne i kompaktne, ali opremljene svim potrebnim sadržajima za udoban boravak. Sobe često imaju inovativne karakteristike poput futurističkih kreveta koji se transformišu u kauče, pametnih televizora i brze Wi-Fi veze.

Pored toga, Yotel u Mančesteru može ponuditi i druge sadržaje kao što su restoran, bar, teretana i zajednički prostori za rad ili druženje. Za one koji borave u gradu iz poslovnih razloga, hotel nudi i moderne konferencijske prostorije.

Yotel je poznat po svojoj inovativnosti i modernom pristupu hotelskom iskustvu, što ga čini popularnim izborom među putnicima koji traže praktičan, ali stilizovan smeštaj. Uz to, njegova centralna lokacija u Mančesteru olakšava pristup mnogim atrakcijama, restoranima i poslovnim objektima u gradu.

Napomena Organizatora:

Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova, mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Ukoliko putniku nije dozvoljen ulaz na destinaciju iako poseduje odgovarajuću vizu ili ako viza nije potrebna, Jungle Travel nije odgovoran. Uslovi viziranja se često menjaju, te je klijent sam u obavezi da obezbedi relevantne vize i proveri pre putovanja da li postoje izmene u viznom režimu.

Napomena Priređivača:

Ukoliko je za putovanje neophodna viza, Priređivač istu ne obezbeđuje, već dobitnik sam mora pokrenuti i učestvovati u postupku radi izdavanja potrebne vize pred nadležnim organom te zemlje. Priređivač u tom postupku ne učestvuje ni na jedan način. Priređivač ne snosi nikakve troškove u vezi sa izdavanjem vize, već isključivo sam dobitnik. Priređivač ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik ne bude izdata viza.

Priređivač ne učestvuje u popunjavanju formulara ili drugih isprava neophodnih za podnošenje zahteva radi izdavanja vize.

Priređivač ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik ne dobije vizu iz bilo kog razloga, kao što su npr. ali ne isključivo, postojanje smetnje zbog osuđivanosti za krivična dela ili postojanje smetnje zbog vođenja krivičnog postupka i dr.

Ukoliko dobitnik ne dobije vizu za koju je podneo zahtev, ili ukoliko iz nekog drugog razloga ne želi da putuje u Mančester, zadržava pravo da najkasnije do dana 31.12.2024. godine u istom trošku, u ukupnom iznosu od 227.348,60 dinara za dve osobe, odabere kod Organizatora drugu destinaciju putovanja.

 

 1. Druga Glavna nagrada sadrži paket od 4 proizvoda Priređivača, i to:

a)       Mlily Mattress Supreme 160x200 cm – 1 komad

Cena po komadu sa PDV-om - 147.999,00 dinara,

Cena po komadu bez PDV-a – 123.332,50 dinara,

b)      Dormeo Adaptivego P&D&B Set 140X200 cm – 2 komada

Cena po komadu sa PDV-om - 11.999,00 dinara,

Cena po komadu bez PDV-a - 9.999,17 dinara,

Ukupna cena za 2 komada sa PDV-om - 23.998,00 dinara.

c)       Dormeo Essentials Bedding Set 200X200 cm – 1 komad

Cena po komadu sa PDV-om - 8.999,00 dinara,

Cena po komadu bez PDV-a - 7.499,17 dinara.

Ukupna cena Druge glavne nagrade sa PDV-om iznosi 180.996,00  dinara.

Ukupna cena Druge glavne nagrade bez PDV-a iznosi 140.830,83 dinara.

Član 9.

Izvlačenje dobitnika svih nagrada vršiće se nasumičnim, programskim izborom iz baze podataka koja je sačinjena od baze učesnika.

Izvlačenje nagrada obaviće se pred tročlanom komisijom, koju imenuje Priređivač.               

Tročlanu komisiju čine zaposleni kod Priređivača, i to:

Marija Vidaković – Predsednik i član komisije,

Aleksandra Džukljev - član komisije,

Miodrag Milikić – član komisije.

Redosled izvlačenja nagrada će se obaviti tako da će biti prvo izvučene nagrade počev od pojedinačnih proizvoda pa sve do glavne nagrade.

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora da sadrži:

1.             Mesto i vreme utvrđivanja dobitnika,

2.             Datum i broj dokumenta nadležnog organa o saglasnosti Priređivanja nagradne igre,

3.             Datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, imena i prezimena predsednika  

              i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika i naziv i vrednost nagrade dobitnika,

4.             Identifikacioni broj svakog učesnika koji je ušao u bazu Priređivača.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Izvlačenje nagrada biće obavljeno u Novom Sadu na adresi sedišta Priređivača po sledećem rasporedu:

Nagrade će se izvlačiti jednom nedeljno, svakog ponedeljka u nedelji, u 14:00 časova, počevši od dana 07.05.2024. godine do i zaključno sa danom 31.05.2024. godine (osim prvog i poslednjeg izvlačenja, koje će se obaviti u utorak 07. maja 2024. godine u 14:00 časova, odnosno u petak 31. maja 2024. godine u 16:00 časova). Razlog postavke izvlačenja nagrada na nedeljnom nivou jeste zbog kupaca koji su kupovinu obavili na daljinu (putem DRTV, Internet, Print i Telemarketing kanala prodaje) jer je potrebno dodatno vreme za dostavu porudžbenice do krajnjeg kupca.

Izvlačenje dobitnika Prve i Druge Glavne nagrade biće obavljeno dana 31. maja 2024. godine u 18:00 časova.

Izvlaćenje dobitnika biće obavljeno sledećim redosledom, i to:

07. maja 2024. godine u 14:00 časova, biće izvučene sledeće nagrade:

 • 6 komada jastuka pod nazivom Mlily Shredded Pillow 40x60 cm
 • 2 komada jorgana pod nazivom Dormeo Aloe Vera Duvet Light 140X200 cm
 • 2 komada prostirke pod nazivom i dimenzijom Dormeo Nature's Aloe Vera Topper 4 cm II 80x200 cm
 • 1 komad dušek pod nazivom i dimenzijom Mlily Mattress Pro 90x200 cm

13. maja 2024. godine u 14:00 časova, biće izvučene sledeće nagrade:

 • 6 komada jastuka Mlily Shredded Pillow 40x60 cm
 • 2 komada jorgana pod nazivom Dormeo Aloe Vera Duvet Light 140X200 cm
 • 2 komada prostirke pod nazivom i dimenzijom Dormeo Nature's Aloe Vera Topper 4 cm II 80x200 cm
 • 1 komad dušek pod nazivom i dimenzijom Mlily Mattress Pro 90x200 cm

20. maja 2024. godine u 14:00 časova, biće izvučene sledeće nagrade:

 • 7 komada jastuka Mlily Shredded Pillow 40x60 cm
 • 2 komada jorgana pod nazivom Dormeo Aloe Vera Duvet Light 140X200 cm
 • 2 komada prostirke pod nazivom i dimenzijom Dormeo Nature's Aloe Vera Topper 4 cm II 80x200 cm
 • 1 komad dušek pod nazivom i dimenzijom Mlily Mattress Pro 90x200 cm

27. maja 2024. godine u 14:00 časova, biće izvučene sledeće nagrade:

 • 7 komada jastuka Mlily Shredded Pillow 40x60 cm
 • 2 komada jorgana pod nazivom Dormeo Aloe Vera Duvet Light 140X200 cm
 • 2 komada prostirke pod nazivom i dimenzijom Dormeo Nature's Aloe Vera Topper 4 cm II 80x200 cm
 • 1 komad dušek pod nazivom i dimenzijom Mlily Mattress Pro 90x200 cm

31. maja 2024. godine u 16:00 časova, biće izvučene sledeće nagrade:

 • 5 komada jastuka Mlily Shredded Pillow 40x60 cm
 • 2 komada jorgana pod nazivom Dormeo Aloe Vera Duvet Light 140X200 cm
 • 2 komada prostirke pod nazivom i dimenzijom Dormeo Nature's Aloe Vera Topper 4 cm II 80x200 cm
 • 1 komad dušek pod nazivom i dimenzijom Mlily Mattress Pro 90x200 cm

31.maja 2024. godine u 18:00 časova, biće izvučene sledeće nagrade:

 • Mlily Mattress Supreme 160x200 cm – 1 komad,
 • Dormeo Adaptivego P&D&B Set 140X200 cm – 2 komada,
 • Dormeo Essentials Bedding Set 200X200 cm – 1 komad,
 • „Putovanje u Mančester za dve (2) osobe“

za sve učesnike koji su ušli u bazu podataka i ostvarili uslove kupovine u prethodnoj nedelji.

Član 10.

Po izvlačenju dobitnika nagrada, komisija će proveriti validnost prijave i smatrati važećom prijavu samo ako ista sadrži ID podatke (brojač) računa.

Ukoliko izvučena prijava ne ispunjava neki od uslova predviđenih ovim Pravilima, nastavlja se sa izvlačenjem, odnosno sve dok se ne izvuče prijava koja ispunjava sve uslove.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvoizvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvoizvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim Pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvoizvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvoizvučeni dobitnik i prvoizvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim Pravilima, te će svaka naredna zamena biće izvučena po istom postupku.

Dobitnici će biti obavešteni telefonskim pozivom ili SMS-om da su osvojili nagradu i na koji način će im ista biti isporučena.

Dobitnici su dužni da, u skladu sa Pravilima Nagradne igre, u trenutku preuzimanja nagrade potpišu izjavu o preuzimanju nagrade, kojom će takođe biti potvrđeno da su upoznati sa odgovarajućim zakonskim odredbama, u suprotnom gube pravo na nagradu.

Tom prilikom, dobitnik mora i:

 1. Pokazati na uvid ili poslati fotokopiju originala računa ili kopije računa kao dokaz kupovine, pri čemu se broj sa računa mora slagati sa brojem koji je naveden prilikom prijavljivanja za učešće u nagradnoj igri,
 2. Pokazati na uvid ličnu kartu, odnosno poslati fotokopiju lične karte kao dokaz da je dobitnik u vreme kupovine bio punoletan.
 3. Dobitnici nagrada će na dan izvlačenja nagrada biti obavešteni telefonski putem, te ukoliko se nakon prvog telefonskog  poziva dobitnik ne javi, Priređivač će ponovo narednog dana pokušati da telefonski kontaktira dobitnika, u različito vreme od onog na dan izvlačenja nagrada, a ukoliko se dobitnik ne javi ni na drugi telefonski poziv Priređivača, Priređivač će mu poslati SMS kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od jednog dana od dana prijema SMS-a, na telefon Priređivača broj telefona 021/489-29-60 u vremenu od 08:30 do 15:30 časova.
 4. Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi Priređivaču u ostavljenom roku, isti gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je navedeno u članu 8. ovih Pravila.
 5. Dobitnici će biti obavešteni SMS porukom nakon čega su dužni da pošalju fotografiju fiskalnog računa na kom se vide podaci o kupovini minimum jednog proizvoda brendova objašnjenih u članu br 6. Pravila, u periodu trajanja nagradne igre, kao i svoju adresu.
 6. Adresa za isporuku nagrade mora biti na teritoriji Republike Srbije, bez AP Kosovo i Metohija. Dobitnik će nagradu dobiti na naznačenu adresu najkasnije 30 (trideset) dana od dana kada je podatke o adresi dostavio Priređivaču nagradne igre.
 7. Osvojene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost, niti za bilo koju drugu nagradu.
 8. Dobitnik nagrade mora odmah nakon obaveštavanja (a najkasnije dan posle toga) porukom na 021/489-29-60 ili e-mailom na adresu rs.info@dormeo-home.com, da dostavi Priređivaču fiskalni račun izdat u nekoj od radnji Priređivača, kao i putem kupovine na nadaljinu kroz Internet, DRTV, Print i telemarketing kanala prodaje na kom se vide Brojač računa i podaci o kupovini minimum jednog proizvoda iz brendova kompanije definisani u članu br. 6 Pravila, u periodu trajanja nagradne igre, a original ili fotokopiju fiskalnog računa sa jedinstvenim brojem Brojača računa mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi Priređivaču preko dostavljača nagrade, kao dokaz o izvršenoj kupovini.
 9. U slučaju da se Priređivač odluči da organizuje medijsku i svečanu prezentaciju dodele nagrada, dobitnici bi trebalo da se odazovu na iste radi obaveštavanja javnosti o realizaciji dobijene nagrade.
 10. Konačan spisak sa imenima dobitnika biće objavljen po završetku Nagradne igre, odnosno najkasnije do 28.06.2024. godine na internet stranici https://www.dormeo.rs/nagradnaigra

Član 11.

Nagrade će biti isporučene brzom poštom, tako što će dobitnik potpisati zvanični izveštaj o primopredaji nagrade koji obezbeđuje Priređivač, a u kom se pominju svi uslovi Nagradne igre i uslovi koje je potrebno ispuniti oko načina preuzimanja robnih nagrada.

U slučaju da isporuku nagrade nije moguće postići iz razloga za koje snosi odgovornost dobitnik (nije moguće stupiti u kontakt s dobitnicima nakon što su proglašeni važećim), biće kontaktirani rezervni dobitnici po redosledu njihovog izvlačenja.

Priređivač zadržava pravo da pozove rezervne dobitnike, po redosledu izvlačenja, u slučaju kad Priređivač ima osnovane razloge da smatra da je izvučeni dobitnik/dobitnica prekršio/prekršila uslove i odredbe ovih Pravila, on/ona odbija nagradu, s njim/njom ne može da se stupi u kontakt u okviru roka ustanovljenog za predaju nagrade ili njega/nju nije moguće validirati kao dobitnika.

Član 12.

Pravila Nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu “Danas”, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, najkasnije osam (8) dana pre početka Nagradne igre i na internet stranici https://www.dormeo.rs/nagradnaigra

Član 13.

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže Nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji ima karakter više sile.

Viša sila uključuje, ali nije ograničena na prirodne katastrofe, zemljotrese, požare, poplave, klizišta, nemire, ratove, pobune štrajkove, embargo na uvoz/izvoz robe, prekide rada, vladinu kontrolu, velike epidemije i slične situacije u oblasti javnog zdravlja.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti, dodeljivanje i distribucija nagrada biće odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača, te će Priređivač u dnevnim novinama u kojima su objavljena Pravila javno objaviti i razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre, neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri, niti će se Nagradna igra održati.

Član 14.

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju neko od pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane ovim Pravilima, te da iste ni u kom slučaju ne mogu da budu zamenjene za novac.

Član 15.

Po okončanju Nagradne igre, Priređivač  će u roku od trideset (30) dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima Nagradne igre, sa podacima o dobitnicima.

Član 16.

Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Član 17.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada ili predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koja je nastala kao posledica učestvovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Član 18.

Priređivač se obavezuje da svi lični podaci, kako učesnika Nagradne igre, tako i dobitnika nagrada, mogu biti korišćeni isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018).     

Član 19.

U slučaju spora između Priređivača i učesnika nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu.

Član 20.

Ova Pravila stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija, a primenjuju se od dana početka Nagradne igre.

 

Za Priređivača – Direktor Jianhuai